wierzbicki pracownia fryzur

Wierzbicki Kowalska Schmidt


Gla­mour o pro­gra­mie Ostre Cięcie

Andrzej Wierz­bicki to wybu­chowy mistrz noży­czek. Tomasz Schmidt — opa­no­wany eks­pert kolo­ry­za­cji. Wspól­nie two­rzą fry­zjer­ski team, który na ante­nie TTV

Ostre cię­cie — rewo­lu­cja we fryzjerstwie?

Brak pro­fe­sjo­na­li­zmu, zapo­mi­na­nie o higie­nie, nie­od­po­wied­nie podej­ście do klienta i marna jakość usług – to tylko nie­które z przy­czyn upadku …

Ostre Cię­cie 4 sezon. Każdy wto­rek 22.00 TTV. Zapraszamy!

  Dwa­na­ście salo­nów fry­zjer­skich zlo­ka­li­zo­wa­nych w całej Pol­sce, od wybrzeża aż po Pod­hale. Roz­bu­dzone pasje i walka o naj­wyż­szy stan­dard usług. …

logo-male-wierzbicki
logo-ws-male
wierzbicki_kowalska_male_logo

Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Email to someone