wierzbicki pracownia fryzur

Wierzbicki Kowalska Schmidt


Nowe salony fryzjerskie

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy klien­tów naszych salo­nów fry­zjer­skich, że jeste­śmy rów­nież w Będzi­nie i w Rze­szo­wie. Zaczy­na­li­śmy skrom­nie od Wro­cła­wia, póź­niej …

Waka­cyjne szko­le­nia fry­zjer­skie. 07–08.2015.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z waka­cyjną ofertą szko­leń fry­zjer­skich we wro­cław­skim oddziale naszej Aka­de­mii. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce szko­le­nia

logo-male-wierzbicki
logo-ws-male
wierzbicki_kowalska_male_logo

logo-bedzin

Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Email to someone