wierzbicki pracownia fryzur

Wierzbicki Kowalska Schmidt


Uwaga! Stu­dia pody­plo­mowe z Andrze­jem i Tomkiem!

Jeżeli wciąż jeste­ście głodni wie­dzy… Pro­wa­dzi­cie, bądź zamier­za­cie pro­wa­dzić salon fry­zjer­ski, kosme­tyczny, stu­dio foto­gra­ficzne lub agen­cję castin­gową… Jeśli chce­cie uczyć …

Gla­mour o pro­gra­mie Ostre Cięcie

Andrzej Wierz­bicki to wybu­chowy mistrz noży­czek. Tomasz Schmidt — opa­no­wany eks­pert kolo­ry­za­cji. Wspól­nie two­rzą fry­zjer­ski team, który na ante­nie TTV

Ostre cię­cie — rewo­lu­cja we fryzjerstwie?

Brak pro­fe­sjo­na­li­zmu, zapo­mi­na­nie o higie­nie, nie­od­po­wied­nie podej­ście do klienta i marna jakość usług – to tylko nie­które z przy­czyn upadku …

logo-male-wierzbicki
logo-ws-male
wierzbicki_kowalska_male_logo

Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Email to someone