wierzbicki pracownia fryzur

Wierzbicki Kowalska Schmidt


Kalen­darz charytatywny

Mijają trzy lata od momentu, w któ­rym razem z Andrze­jem wpa­dli­śmy na pomysł pro­gramu tele­wi­zyj­nego mają­cego zmie­nić obli­cze pol­skiego fry­zjer­stwa. …

logo-male-wierzbicki
logo-ws-male
wierzbicki_kowalska_male_logo

Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Email to someone