wierzbicki pracownia fryzur

Wierzbicki Kowalska Schmidt


Ostre Cię­cie 4 sezon. Każdy wto­rek 22.00 TTV. Zapraszamy!

  Dwa­na­ście salo­nów fry­zjer­skich zlo­ka­li­zo­wa­nych w całej Pol­sce, od wybrzeża aż po Pod­hale. Roz­bu­dzone pasje i walka o naj­wyż­szy stan­dard usług. …

Gla­mour o pro­gra­mie Ostre Cięcie

Andrzej Wierz­bicki to wybu­chowy mistrz noży­czek. Tomasz Schmidt — opa­no­wany eks­pert kolo­ry­za­cji. Wspól­nie two­rzą fry­zjer­ski team, który na ante­nie TTV

Uwaga! Stu­dia pody­plo­mowe z Andrze­jem i Tomkiem!

Jeżeli wciąż jeste­ście głodni wie­dzy… Pro­wa­dzi­cie, bądź zamier­za­cie pro­wa­dzić salon fry­zjer­ski, kosme­tyczny, stu­dio foto­gra­ficzne lub agen­cję castin­gową… Jeśli chce­cie uczyć …

logo-male-wierzbicki
logo-ws-male
wierzbicki_kowalska_male_logo

Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Email to someone