wierzbicki pracownia fryzur

Wierzbicki Kowalska Schmidt


Kalen­darz charytatywny

Mijają trzy lata od momentu, w któ­rym razem z Andrze­jem wpa­dli­śmy na pomysł pro­gramu tele­wi­zyj­nego mają­cego zmie­nić obli­cze pol­skiego fry­zjer­stwa. …

Szko­le­nie fry­zjer­skie Wro­cław 7–9 marca. Nowa era XYZ.

Skon­den­so­wane 3-dniowe autor­skie szko­le­nie fry­zjer­skie, na któ­rym instruk­to­rzy Aka­de­mii prze­każą Ci mak­si­mum swo­jej wie­dzy na temat kolo­ry­za­cji i naj­now­szych tech­nik …

Szko­le­nia fry­zjer­skie 21–22 marca Wro­cław. Ladies & Gentlemen.

Inten­sywne 2-dniowe szko­le­nie fry­zjer­skie, dzięki któ­remu poznasz naj­now­sze trendy we fry­zjer­stwie oraz tech­niki strzy­żeń dam­skich i męskich. Zapra­szamy do Pozna­nia. …

logo-male-wierzbicki
logo-ws-male
wierzbicki_kowalska_male_logo

Tweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+Email to someone